Υπόδειγμα και Συμβουλές Εκπόνησης Πτυχιακής (Διπλωματικής) Εργασίας (ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)

H πτυχιακή εργασία υπόκειται στους παρακάτω όρους:

1. Kάθε φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει πτυχιακή εργασία κατά τη διάρκεια του 7ου ή και 8ου εξαμήνου. H εκπόνηση της εργασίας πρέπει να περατωθεί το αργότερο σε ένα έτος, ενώ κατατίθεται και βαθμολογείται το νωρίτερο στο όγδοο εξάμηνο.
2. Για το θέμα της εργασίας ο φοιτητής έρχεται σε συμφωνία με ένα μέλος ΔEΠ του Tμήματος που διδάσκει το αντικείμενο, στο οποίο εμπίπτει το θέμα της πτυχιακής εργασίας.
3. Eφόσον η πτυχιακή εργασία έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, η επίβλεψή της μπορεί να γίνεται από δύο διδάσκοντες των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων, εκ των οποίων ο ένας να είναι μέλος ΔEΠ του Tμήματος.
4. Kάθε διδάσκων επιβλέπει μέχρι δώδεκα (12) πτυχιακές εργασίες ετησίως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Γενικά
1. Κατά τη διάρκεια του 7ου ή 8ου Εξαμήνου οι φοιτητές του Τμήματος υποχρεούνται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία σε αντικείμενα που προσφέρονται από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
2. Τα θέματα των Πτυχιακών Εργασιών θα ανακοινώνονται μέχρι 30 Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι δηλώσεις των θεμάτων θα κατατίθενται από τους υποψηφίους στη Γραμματεία αμέσως μετά τις Δηλώσεις Μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου.
3. Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά ή και συλλογικά και συνιστά μια αυτοτελή επιστημονική και συστηματική προσέγγιση και ανάλυση ενός ζητήματος, στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών.


Αξιολόγηση των Πτυχιακών Εργασιών

1. Η αξιολόγηση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται με βάση την πληρότητα του περιεχομένου της, το βαθμό ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του θέματος, την αισθητική ποιότητα της εργασίας και την επιτυχή προφορική παρουσίαση και εξέταση.
2. Ο επιβλέπων βαθμολογεί και η βαθμολογία υποβάλλεται στην Γραμματεία.
Οδηγίες για τη συγγραφή των Διπλωματικών Εργασιών

1. Η Πτυχιακή Εργασία πρέπει να εκτείνεται σε εύρος 30-50 δακτυλογραφημένων σελίδων [συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών πινάκων αλλά όχι των παραρτημάτων και της βιβλιογραφίας].
2. Παραδίδεται σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα (σε ψηφιακή μορφή) παραμένει στο αντιστοιχο εργαστήριο του Τμήματος, ενώ το άλλο δίνεται στον επιβλέποντα.
3. Οι Πτυχιακές Εργασίες παραδίδονται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι 31 Ιανουαρίου ή 31 Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Εργασίες που περατώνονται κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, παραδίδονται το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα
1. Η Πτυχιακή Εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο και θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προς τη γλώσσα και το ύφος από λιτότητα, ακρίβεια και σαφήνεια.
2. Στην περίληψη θα πρέπει να δίνεται μία σαφής και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου του κειμένου, χωρίς να επαναλαμβάνεται ο τίτλος και χωρίς να εμπεριέχονται πίνακες, σχήματα, τύποι, αναφορές στη βιβλιογραφία ή θέματα που δεν εμφανίζονται στο κύριο μέρος της εργασίας.
3.Το κύριο μέρος της εργασίας μπορεί ενδεικτικά να αποτελείται από:
(α) το πρώτο τμήμα, το οποίο αποτελεί και την εισαγωγή στο υπό εξέταση θέμα. Στα πλαίσια της εισαγωγής εξηγείται η γενική φύση του θέματος και οι λόγοι που οδήγησαν στην εκπόνηση της εργασίας, σκιαγραφείται σε γενικές γραμμές η εργασία και αναφέρεται η διάρθρωση των κεφαλαίων που ακολουθούν,
(β) το δεύτερο τμήμα, στο οποίο επιχειρείται η επεξεργασία τον θέματος,
(γ) το τρίτο τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει την παράθεση των ευρημάτων, και
(δ) το τέταρτο τμήμα στο οποίο γίνεται προσπάθεια συζήτησης & ερμηνείας των ευρημάτων. Στο τέλος είναι χρήσιμο να επιχειρούνται εισηγήσεις για την παραπέρα μελέτη θεμάτων που αποτελούν φυσική συνέχεια αυτών που μελετήθηκαν ή θεμάτων που δεν μελετήθηκαν επαρκώς.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εξώφυλλο – Βιβλιοδεσία

Κάθε Πτυχιακή Εργασία θα πρέπει να υποβάλλεται βιβλιοδετημένη σε τεύχος διαστάσεων Α4 (21×29.7 cm), εκτός εάν η ιδιαιτερότητα του θέματος δεν το επιτρέπει. Το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι από χαρτόνι. Προτείνεται η βιβλιοδέτηση να γίνεται με θερμοκόλληση.

Δομή του κειμένου
Το τεύχος της Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά σειρά τα ακόλουθα :
-Σελίδα τίτλου
-Περίληψη σε μια επίσημη γλώσσα της Ε.Ε. (ως 1 σελίδα)
-Πίνακα συμβόλων και εννοιών – Συντομογραφίες
-Πρόλογο
-Κύριο μέρος της εργασίας
-Παραρτήματα
-Βιβλιογραφία
Προαιρετικά μπορεί να περιλαμβάνει :
-Ευχαριστίες
-Περίληψη και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ε.Ε.
-Κατάλογο σχημάτων
-Κατάλογο πινάκων
-Παροράματα
Ενδεικτικές τεχνικές οδηγίες για την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας

Η δακτυλογράφηση θα πρέπει να γίνει σε πλαίσιο 16×24.7cm με τα ακόλουθα περιθώρια: άνω 2.5 cm, κάτω 2.5 cm, αριστερό 2.5 cm και δεξιό 2.5 cm.
Το μέγεθος των χαρακτήρων του κειμένου θα πρέπει να είναι 12 pt, η γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial Greek και το διάστιχο 1.5.
Οι παράγραφοι θα πρέπει να αρχίζουν με εσοχή 0.75 cm.
Το κείμενο να είναι στοιχημένο πλήρως (αριστερή και δεξιά στοίχιση).
Κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να αρχίζει από νέα σελίδα. Οι τίτλοι των κεφαλαίων θα πρέπει να στοιχίζονται στο κέντρο του πλαισίου και να γράφονται με κεφαλαία έντονα γράμματα μεγέθους 14 pt.
Οι τίτλοι των υποκεφαλαίων θα πρέπει ομοίως να στοιχίζονται στο κέντρο του πλαισίου και να διαχωρίζονται με δύο κενές γραμμές από το κείμενο που προηγείται και μία από το κείμενο που έπεται.
Οι τίτλοι τρίτης τάξης θα πρέπει να αρχίζουν από το αριστερό άκρο του πλαισίου, να διαχωρίζονται με μία κενή γραμμή από το κείμενο που προηγείται και με μία από το κείμενο που έπεται και να υπογραμμίζονται.
Η αρίθμηση των εξισώσεων (όπου υπάρχουν) θα πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο.
Οι πίνακες θα πρέπει να παρατίθενται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς την πρώτη αναφορά τους στο κείμενο και να διαχωρίζονται από αυτό με μία κενή γραμμή. H αναφορά να ξεκινά με τη λέξη “Πίνακας” από το αριστερό άκρο του πλαισίου του πίνακα και να ακολουθείται από τον αριθμό και τον τίτλο τον πίνακα. Η αρίθμηση των πινάκων θα πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο. Αν ένας πίνακας ξεπερνά σε μήκος τη μία σελίδα, οι τίτλοι των στηλών να επαναλαμβάνονται στην αρχή της επόμενης σελίδας.
Όλα τα σχήματα ή/και φωτογραφίες θα πρέπει να περιέχονται στο πλαίσιο των 16×24.7cm, να τοποθετούνται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πρώτη αναφορά τους στο κείμενο και να διαχωρίζονται από αυτό με μία κενή γραμμή. Οι υπότιτλοί τους θα πρέπει να στοιχίζονται πλήρως στο μέσο της σελίδας και να αρχίζουν με τη λέξη “Σχήμα” ή/και “Φωτογραφία” και τον αντίστοιχο αριθμό. Η αρίθμηση των σχημάτων ή/και των φωτογραφιών θα πρέπει να γίνεται κατά κεφάλαιο. Η σχεδίαση των σχημάτων, των διαγραμμάτων και των χαρτών προτείνεται να γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού.

ΠΗΓΗ ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τα σχόλια δεν επιτρέπονται.